Dokumente vom Samstag, 19. November 1921

1 Dokument