Dokumente vom Sonntag, 27. November 1921

1 Dokument